ОУ "Черноризец Храбър"
ОУ "Черноризец Храбър"
проект
"Лабиринт"
проект
"Лабиринт"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

Събития


ФОРМУЛА ЗА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

От 2008г. ОУ ”Черноризец Храбър”, с. Кайнарджа, област Силистра е на делегиран бюджет. Разпределението на средствата от първостепенния разпоредител се осъществява според формула, която всяка година се определя на работна среща с кмета на Общината, г-н Любен Сивев, директор на дирекция „Обща администрация” г – жа Христина Петкова и директорите на Основните училища от с. Кайнарджа, с. Средище и с. Голеш и на ЦДГ - Кайнарджа.

Кметът на Общината запозна присъстващите с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., както и с указанията за определяне формула за разпределяне на бюджетните средства.

След направените разисквания по основните и допълнителни компоненти включени във формулата, както и в размера на процентите на разпределението им, беше приета следната формула за разпределяне на средствата за делегираните бюджети на общинските училища..


СФ=90%ЕРС x БУ + 2%ДГТ + 1.5%БУДНМ + 1.5%ДПУП + 5% РНР

Където:

СФ - средства по формула;
ЕРС – единен разходен стандарт;
БУ – брой ученици;
ДГТ – добавка за горивна технология;
БУДНМ – брой ученици от други населени места;
ДПУП – добавка за полезна училищна площ;
РНР – резерв за нерегулярни разходи.