ОУ "Черноризец Храбър"
ОУ "Черноризец Храбър"
проект
"Лабиринт"
проект
"Лабиринт"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ПРОЕКТ "ЛАБИРИНТ"


 

                    

Проект ”Лабиринт” № BG051PO001-4.2.03.0194 е комплекс от извънкласни форми на обучение за развитие потенциала на учениците в с. Кайнарджа, обл. Силистра.

Проектът е финансиран от Европейски Социален Фонд 2007-2013 г. по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” и е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Водеща организация: Основно училище”Черноризец Храбър”.

Партньори: Община Кайнарджа и Народно читалище”Отец Паисий”, с. Кайнарджа.

Ръководител на проекта: Мария Солакова, директор на училището

Координатор обучения: Калина Иванова, ръководител компютърен кабинет в училището.

Счетоводител: Иванка Токушева

Обща цел /цели/ на проекта: Обогатяване на училищния живот и на условията за социализация, адаптация и приобщаване към училищната общност в ОУ ”Черноризец Храбър”.

Специфична цел:
Развитие на потенциала на учениците от ОУ ”Черноризец Храбър” и формиране на автономни личности с адекватна на съвремието ценностна система чрез:

  • подпомагане личностното изграждане и социалната интеграция посредством неформално и нестандартно обучение с интерактивни методи и елементи на театър;
  • изграждане на положителни стереотипи и нагласи за принадлежност към традициите на семейството, общността, рода и родината;
  • изграждане на положителни стереотипи и нагласи за здравословен и природосъобразен начин на живот;
  • откриване и развитие на интересите и дарбите на учениците, създаване на възможности за изява, социализация и професионална ориентация;
  • предоставяне на нови възможности за личностна изява в областта на музиката, танците, драмата и новите технологии.

Основни дейности в проекта:

Дейност І: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА, визуализация, мониторинг и оценка.
Дейност ІІ: ЕСТЕТИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА, текущ ремонт на компютърен кабинет.
Дейност ІІІ: АТРАКТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

3.1. „Единни в различието”-група за ориенталски танци и вокални песни рък.: Димитринка Колева
3.2. „Танцьорче” -2 групи за български народни танци рък.: Росен Атанасов и Димитринка Колева
3.3. Клуб „Мрежата” -5-8 клас- рък.: Калина Иванова
3.4. Клуб „Comenius logo” -1-4 клас- рък.: Калина Иванова и Галя Станева
3.5. Клуб „Голямото Кайнарджанско четене”-2 групи от 1-4 клас Ръководители: Веселка Николова и Галя Станева
3.6. Клуб „Лесно е да си зелен”рък.: Съботинка Иванова

Дейност ІV : НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ, ЗДРАВНА И СЕКСУАЛНА КУЛТУРА

4.1. Сексуално възпитание и семейно планиране /5-ти-8-ми клас/
4.2. „Занаятите на дядо, поминъкът на татко”-тридневна учебна екскурзия в Стара планина.
4.3. Интерактивен уъркшоп с елементи на театрално представление на тема „Аз принадлежа на...”;
Сенситивен театър Лабиринт /5-ти.8.ми клас/

Проектът е насочен към повишаване на възможностите за учене за социално слаби ученици, представители на малцинствени групи и увеличаване на шансовете им за продължаване на обучението и бъдеща професионална и социална реализация.Така проектното предложение допринася за постигане на стратегическата цел на ОП ”Развитие на човешките ресурси” по отношение подобряване качеството на живот и човешкия капитал, както и достъпа до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Проект „Лабиринт” съдейства за постигане на специфичната цел за увеличаване инвестирането в човешки капитал чрез по-добро и по-достъпно образование.Проектните дейности, свързани с повишаване потенциала на учениците чрез развитие на уменията в различни сфери, ще посрещнат идентифицираните нужди и потребности и ще подобрят достъпа до адекватно и качествено образование за маргинализирани групи ученици чрез алтернативни образователни похвати.

Под различна форма проектът ще осигури достъп до 9 различни форми на извънкласно обучение, избрани след проучване на нуждите и отговарящи на местните потребности. Проектът е в пълно съответствие с приоритетната ос на ОП ”Развитие на човешките ресурси” – Подобряване на достъпа до образование и обучение.

Проектът цели да постигне подобрена социализация на учениците в рамките на училището и в общността като предостави реални алтернативи за развитие на личността на учениците в съответствие на индивидуалните им потребности и интереси. В този смисъл проектното предложение е в унисон с областта на интервенция .„Децата и младежта в образованието и обществото”.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОУ ”Черноризец Храбър”  с. Кайнарджа, обл. Силистра и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.